Strona główna  STRONA GŁÓWNA    Wyślij e-mail  WYŚLIJ E-MAIL

Aktualności

Vademecum


Vademecum dla osób starających się o zamieszkanie w DPS.

Osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu choroby, wieku czy niepełnosprawności i nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może zostać skierowana do domu pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej to jednostki, których zadaniem jest zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych, przy uwzględnieniu wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.


Ważne informacje:

1. Sytuacja dochodowa osoby nie ma wpływu na skierowanie jej do DPS.

2. Na uzasadniony wniosek osoby kierowanej lub w przypadku, gdy termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące - może być umieszczona w innym DPS.
Nasi mieszkańcy przed skierowaniem do DPS mieszkali min. w Szczecinie, Koszalinie, Pile czy Poznaniu.

3. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej "Gmina i powiat (...) nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych".


Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

 • Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej skierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego).Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu przez rodzinę i gminę.


Do wniosku należy dołączyć (niezbędne druki są dostępne w siedzibie ośrodków pomocy społecznej oraz PCPR):

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku,
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty,
 • zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
 • zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
  a) postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  b) postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
  c) postanowienie sądu zezwalającego opiekunowi na umieszczenie osoby, ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Formalności - skierowanie i umieszczenie w DPS.

 • W przypadku, gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu oraz w nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów.
  Te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.
 • Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.
 • Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia, wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji przekazywana jest do powiatowego centrum pomocy rodzinie celem wydania stosownej decyzji.
 • Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się min. o to świadczenia w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o pomoc (w przypadku spraw skomplikowanych w terminie 2 miesięcy). Dla osoby bezdomnej właściwy miejscowo jest ośrodek pomocy społecznej ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.
 • Decyzję o umieszczeniu w DPS z upoważnienia Starosty Świdwińskiego na podstawie decyzji kierującej wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.
 • Od wyżej wymienionych decyzji przysługuje stronie odwołanie od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zgodnie z art.129.
 • W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie.
 • Osoby umieszczone w DPS na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r. mogą się przenieść do innego domu pomocy społecznej i nadal mają one prawo do dotacji.
 • W stosunku do osób umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r., decyzje zmieniające decyzje o odpłatności o skierowaniu do domu pomocy społecznej z upoważnienia Starosty Powiatu Świdwińskiego wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.


  Wywiad środowiskowy- przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w celu ustalenia sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialno-bytowej wnioskodawcy.
  Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zamianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się na miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu pobytu.

  Odpłatność za pobyt w DPS

  Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.

  Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

  1. Mieszkaniec domu - nie więcej niż 70 proc. swojego dochodu. Jeżeli dochód ubiegającego nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt domu, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższej rodziny.

  2. Małżonek(zstępni przed wstępnymi) - jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci. Dzieci mogą dofinansować dobrowolna różnicę do pełnej odpłatności.

  Można zwolnić z opłat za pobyt w DPS częściowo lub całkowicie, jeśli osoby zobowiązane:

 • wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni, utrzymujący się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

  3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości stanowiącej różnicę między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez zobligowanie osoby (małżonek, zstępni, wstępni).

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r.
  3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994.
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny.
  5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

  Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu udzielają:

  1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
  2. Pracownicy socjalni
   

Zobacz galerię

Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu

więcej »